ฐานข้อมูลบุคคล: ณัฐวุฒิ นลินรัตนกุล

ข้อมูลส่วนตัว

ประวัติการศึกษา

ปี ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
- ปริญญาตรี กศ.บ. (เทคโนโลยีทางการศึกษา) มหาวิทยาลัยนเรศวร
- ปริญญาโท กศ.ม. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) มหาวิทยาลัยนเรศวร