ฐานข้อมูลบุคคล: คนัมพร เตชาชาญ

ข้อมูลส่วนตัว

ประวัติการศึกษา

ปี ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
2528 - 2531 ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต (เทคโนโลยีทางการศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก