ฐานข้อมูลบุคคล: ศรีสุดา พุ่มชม

ข้อมูลส่วนตัว

ประวัติการศึกษา

ปี ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
- 2538 ปริญญาตรี อ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2544 ปริญญาโท Diplôme d’études approfondies Université de Franche-Comté, Besançon, France
- 2542 ปริญญาโท Maîtrise des Sciences du Langage Université de Franche-Comté, France
- 2539 Certificate Diplôme PROF-CLEF Centre de Linguistique Appliqué de Besançon, France