ฐานข้อมูลบุคคล: นิภารัตน์ อิ่มศิลป์

ข้อมูลส่วนตัว

ประวัติการศึกษา

ปี ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
- ปริญญาตรี ศศ.บ.(ภาษาฝรั่งเศส) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2009 - 2010 ปริญญาโท Master 2 Recherche Sociolinguistique et Didactique Univ. François Rabelais, France
- ปริญญาโท อ.ม. (ภาษาฝรั่งเศส) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย