ฐานข้อมูลบุคคล: ภูมินทร์ ภูมิรัตน์

ข้อมูลส่วนตัว

ประวัติการศึกษา

ปี ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
2540 - 2544 ปริญญาตรี กศ.บ.(ดุริยางคศาสตร์สากล) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2544 - 2549 ปริญญาโท ศป.ม.(มานุษยดุริยางควิทยา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2562 - ปริญญาเอก ศล.ด.(ดุริยางคศิลป์) (กำลังศึกษา) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
2555 - 2555 Certificate Thailand World Best Drum Corps Clinic Course : Brass Instruments Ministry of Tourism and Sports , Thailand
2560 - 2560 Certificate Conducting Silpakorn University , Thailand

ตารางสอน