ฐานข้อมูลบุคคล

แสดงข้อมูลบุคลากร

จำนวน: 8
รูปภาพ ชื่อ - นามสกุล หน่วย/สาขา อีเมล์ ห้อง เบอร์โทร
ภาควิชาศิลปะการแสดง
ดร.จิตติมา นาคีเภท
อาจารย์
- jittiman@nu.ac.th HU5313-1 2211
ณัฐวัฒน์ สิทธิ
อาจารย์
- champinda@hotmail.com HU5214
ประภาศรี ศรีประดิษฐ์
รองศาสตราจารย์
- praparsris@nu.ac.th 6303 2065
ดร.ภูริตา เรืองจิรยศ
อาจารย์
- enjoy_pu@hotmail.co.th ED2101 8791
รัชดาพร สุคโต
อาจารย์
- rachadaporn2002@yahoo.com 1203 2022
รุ่งนภา ฉิมพุฒ
อาจารย์
- rungnaphac@nu.ac.th 5213 2206
วรวิทย์ ทองเนื้ออ่อน
อาจารย์
- worawitt@nu.ac.th
อุบลวรรณ โตอวยพร
อาจารย์
- nu19929@hotmail.com