ฐานข้อมูลบุคคล: ณัฏฐนิช นักปี่

ข้อมูลส่วนตัว

ประวัติการศึกษา

ปี ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
- 2551 ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต (ดุริยางคศาสตร์ไทย) มหาวิทยาลัยมหิดล
- 2554 ปริญญาโท ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (ดนตรีวิทยา) มหาวิทยาลัยมหิดล
- 2557 ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ดนตรีวิทยา) มหาวิทยาลัยมหิดล