ฐานข้อมูลบุคคล: รัตนา สมบูรณ์

ข้อมูลส่วนตัว

ประวัติการศึกษา

ปี ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
2547 - 2549 ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม