ฐานข้อมูลบุคคล: โสภณ ลาวรรณ์

ข้อมูลส่วนตัว

ประวัติการศึกษา

ปี ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
2544 - 2548 ปริญญาตรี ศศ.บ.(ดุริยางคศาสตร์ไทย) มหาวิทยาลัยนเรศวร
2551 - 2555 ปริญญาโท ศศ.ม.(วิทยาการดนตรีและนาฏศิลป์) มหาวิทยาลัยนเรศวร
2557 - 2562 ปริญญาเอก ปร.ด.(ดุริยางคศิลป์) คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น