ฐานข้อมูลบุคคล

แสดงข้อมูลบุคลากร

จำนวน: 8
รูปภาพ ชื่อ - นามสกุล หน่วย/สาขา อีเมล์ ห้อง เบอร์โทร
ภาควิชาศิลปะการแสดง
จิตติมา นาคีเภท
อาจารย์
- jittiman@nu.ac.th HU5313-1 2211
ณัฐวัฒน์ สิทธิ
อาจารย์
- champinda@hotmail.com
ประภาศรี ศรีประดิษฐ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
- praparsris@nu.ac.th 6303 2065
ภูริตา เรืองจิรยศ
อาจารย์
- enjoy_pu@hotmail.co.th ED2101 8791
ดร.รัชดาพร สุคโต
อาจารย์
- rachadaporn2002@yahoo.com 1203 2022
รุ่งนภา ฉิมพุฒ
อาจารย์
- rungnapha_cu@hotmail.com 5213 2206
วรวิทย์ ทองเนื้ออ่อน
อาจารย์
- worawitt@nu.ac.th 6108 2021
อุบลวรรณ โตอวยพร
อาจารย์
- nu19929@hotmail.com