ฐานข้อมูลบุคคล

แสดงข้อมูลบุคลากร

จำนวน: 16
รูปภาพ ชื่อ - นามสกุล อีเมล์ ห้อง เบอร์โทร
ภาควิชาดนตรี
ณัฏฐนิช นักปี่
อาจารย์
seung_n@hotmail.com
ธรรศ อัมโร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
tata@nu.ac.th IT 718 1627
ธีรวัฒน์ วีระวิทยานันต์
อาจารย์
sha_aim@hotmail.com IT 704/1 1623
บุตรี สุขปาน
อาจารย์
kong_ranad@hotmail.com
ประทีป นักปี่
รองศาสตราจารย์
prateepn@nu.ac.th 6204 1627
พรชัย ผลนิโครธ
อาจารย์
kong_ranad@hotmail.com
พิริยาภรณ์ เลขธรากร
อาจารย์
Pung_piri@hotmail.com
ภากร สิริทิพา
อาจารย์
tem2007@hotmail.com IT717 1629
ภูมินทร์ ภูมิรัตน์
อาจารย์
oad_phumin@hotmail.com HU 3309 2135
วรชาติ กิจเรณู
อาจารย์
worachatk@nu.ac.th IT 704/1 1623
วราภรณ์ ยูงหนู
อาจารย์
waraporn.yoongnoo@gmail.com IT 704/1 1623
วราภรณ์ เชิดชู
อาจารย์
ann.faa.cu@gmail.com IT 704-2 1624
วิชญ์ บุญรอด
อาจารย์
v.boonrod@gmail.com HU 3209-1 2121
ศศิณัฐ พงษ์นิล
อาจารย์
Naruntanapron@gmail.com IT704-1 2140
เดชา ศรีคงเมือง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
sdecha@hotmail.com IT704-2 1624
โสภณ ลาวรรณ์
อาจารย์
sophonla@nu.ac.th HU 3210 1628