ฐานข้อมูลบุคคล

แสดงข้อมูลบุคลากร

จำนวน: 17
รูปภาพ ชื่อ - นามสกุล หน่วย/สาขา อีเมล์ ห้อง เบอร์โทร
ภาควิชาดนตรี
ดร.ณัฏฐนิช นักปี่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชดุริยางคศาสตร์ไทย seung_n@hotmail.com
นายประชากร ศรีสาคร
อาจารย์
สาขาวิชดุริยางคศาสตร์ไทย seaacsskcu@hotmail.co.th
บุตรี สุขปาน
อาจารย์
สาขาวิชดุริยางคศาสตร์ไทย kong_ranad@hotmail.com
ประทีป นักปี่
รองศาสตราจารย์
สาขาวิชดุริยางคศาสตร์ไทย prateepn@nu.ac.th 6204 1627
พรชัย ผลนิโครธ
อาจารย์
สาขาวิชดุริยางคศาสตร์ไทย kong_ranad@hotmail.com
วราภรณ์ เชิดชู
อาจารย์
สาขาวิชดุริยางคศาสตร์ไทย ann.faa.cu@gmail.com IT 704-2 1624
เดชา ศรีคงเมือง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชดุริยางคศาสตร์ไทย sdecha@hotmail.com IT704-2 1624
โสภณ ลาวรรณ์
อาจารย์
สาขาวิชดุริยางคศาสตร์ไทย sophonla@nu.ac.th HU 3210 1628
ดร.ธรรศ อัมโร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล tata@nu.ac.th HU3202 2141
ดร.ศศิณัฐ พงษ์นิล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล Naruntanapron@gmail.com HU3308-2 2140
ธีรวัฒน์ วีระวิทยานันต์
อาจารย์
สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล sha_aim@hotmail.com IT 704/1 1623
พิริยาภรณ์ เลขธรากร
อาจารย์
สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล Pung_piri@hotmail.com
ภากร สิริทิพา
อาจารย์
สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล tem2007@hotmail.com IT717 1629
ภูมินทร์ ภูมิรัตน์
อาจารย์
สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล oad_phumin@hotmail.com HU 3309-3 2135
วรชาติ กิจเรณู
อาจารย์
สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล worachatk@nu.ac.th IT 704/1 1623
วราภรณ์ ยูงหนู
อาจารย์
สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล waraporn.yoongnoo@gmail.com IT 704/1 1623
ดร.วิชญ์ บุญรอด
อาจารย์
สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล v.boonrod@gmail.com HU 3209-1 2121