ฐานข้อมูลบุคคล

แสดงข้อมูลบุคลากร

จำนวน: 35
รูปภาพ ชื่อ - นามสกุล อีเมล์ ห้อง เบอร์โทร
ภาควิชาภาษาตะวันออก
Bo Yang
ผู้มีความรู้ความสามารถ
islandsyang@hotmail.com HU 5212 2186
Hiroaki Miyazaki
ผู้มีความรู้ความสามารถ
zak776d@gmail.com HU 4303 2277
Hsoung Oo
ผู้มีความรู้ความสามารถ
hsonu9@gmail.com HU 4203 2248
Jihyun Lee
ผู้มีความรู้ความสามารถ
white-julia@hanmail.net HU 5306 2193
Jiyoung Choi
ผู้มีความรู้ความสามารถ
wintercherry0330@gmail.com HU 5306 2193
Jun Matsubara
ผู้มีความรู้ความสามารถ
junm@nu.ac.th HU 4301 2155
Kyoungmi Lee
ผู้มีความรู้ความสามารถ
ykm881108@gmail.com HU 5306 2193
Masashi Okumura
ผู้มีความรู้ความสามารถ
masaoku@hotmail.com HU 4304 2278
Sandar Aye
ผู้มีความรู้ความสามารถ
sandaraye143@gmial.com HU 4201 2153
Saori Koga
ผู้มีความรู้ความสามารถ
saori.k0930@gmial.com HU 4304 2277
Takuya Shishido
ผู้มีความรู้ความสามารถ
t.meh.nu@gmail.com ็๊HU 4303 2152
Yumi Jung
ผู้มีความรู้ความสามารถ
jym1004@daum.net HU 5306 2193
Zhengrong Tan
ผู้มีความรู้ความสามารถ
tanzhengrong5256@126.com HU 5204 2176
กฤษณะ โชติสุทธิ์
อาจารย์
kridtisut@gmail.com
จิรานุวัฒน์ สวัสดิ์พิชญสกุล
อาจารย์
jiranuwat3738@gmail.com HU5207 2179
จุฑามาศ บุญชู
อาจารย์
u_aye82@hotmail.com
จุไรรัตน์ โสภา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
jurai053@yahoo.com ed2106 2551
ชนัญญา พวงทอง
อาจารย์
p.chananya@gmail.com ED2103 2505
ชวนพิศ เทียมทัน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
chuanpit.th@hotmail.com ED2103 962539
ภูริวรรณ วรานุสาสน์
อาจารย์
puriwanw@gmail.com 6302 2064
วิจิตร คริเสถียร
อาจารย์
wijitkri@yahoo.com 1309 2545
วิรัช นิยมธรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
mscp@nu.ac.th 1310 2031
ศศิวรรณ นาคคง
อาจารย์
o_reeya@hotmail.com 6110 2086
ศิรินุช คูเจริญไพบูลย์
อาจารย์
sirinudku@gmail.com HU4304 2278
ศิริรัตน์ กิตติจารุขจร
อาจารย์
Zhangmeijuan8@hotmail.com
ศิวัสว์ สุรกิจบวร
อาจารย์
siwats@me.com HU5305 2191
สุนันทา เทศสุข
อาจารย์
pandaow@hotmail.com 4201 2153
สุวพรรณ ครุฑเมือง
อาจารย์
suwapank@hotmail.com ED 2102 055-962502
อมรรัตน์ เนตรธัญญกรวงศ์
อาจารย์
yiqingyuan@msn.com ED2103 2538
อรนุช นิยมธรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
oranutn@nu.ac.th 1310 2031
อัจฉรา อึ้งตระกูล
อาจารย์
atcharaa@nu.ac.th ED2103 2549
อาทิตย์ พงษ์พานิช
อาจารย์
ex_123456@hotmail.com
อำไพพัชญ์ จิราพงษ์
อาจารย์
taratornc@nu.ac.th ED2106 2533
เยาวเรศ หวังตระกูลดี
อาจารย์
wangtrakoondee@hotmail.com ED2102 2512
โสภา มะสึนาริ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
kanhaso20@hotmail.com HU 4304 2286