ฐานข้อมูลบุคคล

แสดงข้อมูลบุคลากร

จำนวน: 9
รูปภาพ ชื่อ - นามสกุล อีเมล์ ห้อง เบอร์โทร
ภาควิชาภาษาตะวันตก
Audrey Chloe Agathe Dufresne
อาจารย์
audreyd@nu.ac.th
Charly Richard Alexandre Longue
ผู้มีความรู้ความสามารถ
longoffice@yahoo.FR HU 6301 2063
Melissa Ninon Gondek
อาจารย์
melissag@nu.ac.th
คุณัญญา บัวพรหมมาตร์
อาจารย์
kunanya.bua@gmail.com 6304 2080
ซอทอง บรรจงสวัสดิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
sorthong@hotmail.com HU 6201 2004
นิภารัตน์ อิ่มศิลป์
อาจารย์
niparat.imsil@gmail.com 6304 2080
วรัญญา มอโท
อาจารย์
varanya.morto@gmail.com 6308 2058
ศรีสุดา พุ่มชม
อาจารย์
spoomchom@gmail.com 6304 2068
ศิรพัชร์ ฌานเชาว์วรรธน์
อาจารย์
srp.chan55@gmail.com 6305 2069