ฐานข้อมูลบุคคล

แสดงข้อมูลบุคลากร

จำนวน: 4
รูปภาพ ชื่อ - นามสกุล หน่วย/สาขา อีเมล์ ห้อง เบอร์โทร
งานวิจัยและบริการวิชาการ
มณีนุช ประกรรษวัต
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน่วยบริการวิชาการสู่สังคม worwear_3@hotmail.com HU 2109 2072
พรภุทชรี โพธิ์ทอง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
งานวิจัยและบริการวิชาการ ararehuman@gmail.com 2109 2094
วรรณภา แตงตุ้ม
นักวิชาการศึกษา
งานวิจัยและบริการวิชาการ wannapameenak@gmail.com HU 2109 055-962072
เรือนขวัญ อนันตวงศ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
งานวิจัยและบริการวิชาการ aom_zuzaa1@hotmail.com 2109 2094