ฐานข้อมูลบุคคล

แสดงข้อมูลบุคลากร

จำนวน: 15
รูปภาพ ชื่อ - นามสกุล หน่วย/สาขา อีเมล์ ห้อง เบอร์โทร
งานบริการการศึกษา
สุกัญญา เกิดบึงพร้าว
นักวิชาการศึกษา
หน่วยบริการจัดการเรียนการสอน tonaor72@gmail.com HU2110 2050
สิริกาญจน์ ยอดบุรี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน่วยบริการจัดการเรียนการสอน(ภ.ตะวันตก) sirikarn.sy@gmail.com HU2110 2054
ศวัสมน ยาคล้าย
นักวิชาการศึกษา
หน่วยบริการจัดการเรียนการสอน(ภ.ตะวันออก) sawatsamon@hotmail.com HU2110 2052
สิรินภา โอภาสพงศ์พิพัฒน์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน่วยบริการจัดการเรียนการสอน(ภ.ตะวันออก) pooeiam@hotmail.com HU4205 2286
พิมพ์พร สีสังข์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน่วยบริการจัดการเรียนการสอน(ภ.ดนตรี) pimporns@nu.ac.th 3203 2125
จิรัชยา เปริญกุล
นักวิชาการศึกษา
หน่วยบริการจัดการเรียนการสอน(ภ.ภาษาอังกฤษ) janjira_noikong@hotmail.com HU1204 055-962048
อรนุช ชื่นจันทร์เกิด
นักวิชาการศึกษา
หน่วยบริการจัดการเรียนการสอน(ภ.ภาษาไทย) jankerd@hotmail.com 6203 2049
รัตนาภรณ์ กุลจันทร์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน่วยบริการจัดการเรียนการสอน(ภ.ศิลปะการแสดง) benz_copy@hotmail.com HU5214 2168
สุภาภรณ์ แสงอบ
นักวิชาการศึกษา
หน่วยพัฒนาและส่งเสริมวิชาการ tanipad@hotmail.com HU2110 2051
ศิวพร สุขสวัสดิ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน่วยธุรการ sandeeamm@gmail.com 2110 2055
วรรณพัชร ไชยศักดิ์นเรศ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน่วยบัณฑิตศึกษา wanna_oom@hotmail.com HU2110 2067
ขวัญข้าว สังขพันธานนท์
นักวิชาการศึกษา
หน่วยสนับสนุนวิชาการ khwankhaw.s@gmail.com
คนัมพร เตชาชาญ
บรรณารักษ์
หน่วยสนับสนุนวิชาการ kanumporm_31157@hotmail.com 4104 2071
คณิตา อินทร์ประสิทธิ์
นักวิชาการศึกษา
หน่วยวิเทศสัมพันธ์ k-zzy@hotmail.com HU2208 2002
อัจวรรณ จันทร์ขาว
นักวิเทศสัมพันธ์
หน่วยวิเทศสัมพันธ์ atjawanj@hotmail.com HU2109 2008