ฐานข้อมูลบุคคล

แสดงข้อมูลบุคลากร

จำนวน: 16
รูปภาพ ชื่อ - นามสกุล อีเมล์ ห้อง เบอร์โทร
งานบริการการศึกษา
ขวัญข้าว สังขพันธานนท์
นักวิชาการศึกษา
khwankhaw.s@gmail.com
คณิตา อินทร์ประสิทธิ์
นักวิชาการศึกษา
k-zzy@hotmail.com HU2208 2002
คนัมพร เตชาชาญ
บรรณารักษ์
kanumporm_31157@hotmail.com 4104 2071
จิรัชยา เปริญกุล
นักวิชาการศึกษา
janjira_noikong@hotmail.com HU1204 055-962048
ณัฐราพร พรหมประสิทธิ์
เจ้าหน้าที่วิจัย
nattarapornp@gmail.com HU4206 2287
พิมพ์พร สีสังข์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
pimporns@nu.ac.th 3203 2125
รัตนาภรณ์ กุลจันทร์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
benz_copy@hotmail.com HU5214 2168
วรรณพัชร ไชยศักดิ์นเรศ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
wanna_oom@hotmail.com HU2110 2067
ศวัสมน ยาคล้าย
นักวิชาการศึกษา
sawatsamon@hotmail.com HU2110 2052
ศิวพร สุขสวัสดิ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
sandeeamm@gmail.com 2110 2055
สิริกาญจน์ ยอดบุรี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
sirikarn.sy@gmail.com HU2110 2054
สิรินภา โอภาสพงศ์พิพัฒน์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
pooeiam@hotmail.com HU4205 2286
สุกัญญา เกิดบึงพร้าว
นักวิชาการศึกษา
tonaor72@gmail.com HU2110 2050
สุภาภรณ์ แสงอบ
นักวิชาการศึกษา
tanipad@hotmail.com HU2110 2051
อรนุช ชื่นจันทร์เกิด
นักวิชาการศึกษา
jankerd@hotmail.com 6203 2049
อัจวรรณ จันทร์ขาว
นักวิเทศสัมพันธ์
atjawanj@hotmail.com HU2109 2008