ฐานข้อมูลบุคคล

แสดงข้อมูลบุคลากร

จำนวน: 5
รูปภาพ ชื่อ - นามสกุล อีเมล์ ห้อง เบอร์โทร
งานการเงินและพัสดุ
พจนีย์ สีเอี่ยม
นักวิชาการพัสดุ
potjanees@nu.ac.th 2111 2014
พรรตรี สุโยธีธนรัตน์
นักวิชาการเงินและบัญชี
nui2795@hotmail.com 2111 055-962005
รัตนา สมบูรณ์
นักวิชาการพัสดุ
rattanaso@nu.ac.th 2111 2014
ศรินทิพย์ บริรุ่งมงคล
นักวิชาการเงินและบัญชี
Sarinthipb@nu.ac.th 2111 2005
อรกัญญา ราษฎร์ทองหลาง
นักวิชาการเงินและบัญชี
nuy39@hotmail.com 2111 2005