ฐานข้อมูลบุคคล

แสดงข้อมูลบุคลากร

จำนวน: 17
รูปภาพ ชื่อ - นามสกุล อีเมล์ ห้อง เบอร์โทร
งานธุรการ
คณาวุฒิ หริรักษ์
พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
pawith@nu.ac.th 2206 2030
ณัฐวุฒิ นลินรัตนกุล
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
winnie_ton@hotmail.com 2206 2046
นพพร กำพร้า
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
nopporn_2513@hotmail.com 2112 2012
นิรุด แสงอบ
นายช่างเทคนิค
niruds@hotmail.com 1104 2013
ประธาน สายคำ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
prathans@nu.ac.th,prathans@hotmail.com 2206 2090
ประภัสสร แก้ววรรณดี
เจ้าหน้าที่วิจัย
toom_tam1989@hotmail.com 2206 2007
พฤศภัทร เจริญทรัพย์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
sakura_fuji@hotmail.com 2206
พลวัฒ พูลทรัพย์
พนักงานขับรถ
polwotp@hotmail.com 2112 2012
พิชญานนท์ กรึมสูงเนิน
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะ
pitchayanonk@nu.ac.th 2206 2077
มานพ แตงตุ้ม
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
manoptt@hotmail.com 1104 2013
มาโนช แตงตุ้ม
นายช่างอิเล็กทรอนิกส์
maanodettskii@gmail.com HU5117 2188
วิมลมาศ พจมานทอง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
wimonmartp@nu.ac.th 2207 2009
ศุภวิช ปานมณี
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
supawitp@nu.ac.th 2206 055-962090
สมศักดิ์ ทองนอก
พนักงานขับรถ
somsakt@nu.ac.th 2112 2012
สุรีย์พร ชุมแสง
นักประชาสัมพันธ์
nammud@hotmail.com 2206 2035
โสภาพรรณ เกียรติประกอบ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
hello_yui24@hotmail.com 2206 2041
ไพศาล สังข์แก้ว
คนสวน
2112